Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció TIC: Avisos per manteniment

Direcció TIC: Avisos por mantenimiento

Direcció TIC: Notices for maintenance

En manteniment

Degut a tasques de manteniment, l'accés a l'aplicació no està disponible.

Podeu trobar més informació a la pàgina www.uab.cat/dtic.

Per a més informació podeu contactar amb el CAS:

cas@uab.cat 935812100

En mantenimiento

Debido a tareas de mantenimiento, el acceso a la aplicación no esta disponible.

Pueden encontrar más información en la página www.uab.cat/dtic.

Para más información pueden contactar con el CAS:

cas@uab.cat 935812100

Under maintenance

Due to maintenance tasks, access to the application is not available.

You can find more information at www.uab.cat/dtic.

For more information, you can contact the CAS:

cas@uab.cat 935812100